Zbór "Droga Zbawienia" (dawniej – "Ku Zbawieniu")

Liderzy Zboru

IrekIreneusz Dawidowicz (prezbiter zboru) – ur. 21.09.1966 r. w Łodzi. Uwierzył w Pana Jezusa jako nastolatek. Kierowany duchowym powołaniem do głoszenia Słowa Bożego, w 1988 r. ukończył studia teologiczne w Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Malborku. Po ich ukończeniu odbył praktykę pastorską w zborze baptystycznym w Białymstoku, gdzie został potem drugim pastorem i duszpasterzem młodzieżowym, a następnie, w latach 1991-2008 sprawował funkcję pierwszego pastora tego kościoła, który był i jest największym zborem baptystycznym w Polsce. W listopadzie 1994 r. został tam ordynowany na urząd prezbitera. W latach 1999-2003 był przewodniczącym Rady Okręgu Białostockiego Kościoła Chrześcijan Baptystów. W 2004 r. uzyskał tytuł licencjata teologii baptystycznej w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie. Następnie odbył studia uzupełniające magisterskie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył w 2006 roku, uzyskując tytuł magistra teologii protestanckiej. W 2012 r. ukończył również studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra psychologii klinicznej.
Na początku 2009 r., wraz z grupą współpracowników i pewną liczbą członków białostockiego zboru baptystów, zakłada w mieście nową społeczność baptystyczną – Zbór „Ku Zbawieniu” K.Ch.B. w Białymstoku, którego staje się przewodniczącym i pierwszym pastorem. W 2014 r. zbór zmienia swą nazwę na „Droga Zbawienia”.
Pastor Dawidowicz jest także współzałożycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”, gdzie pracuje i udziela się jako psycholog, terapeuta i duszpasterz podopiecznych stowarzyszenia, wywodzących się głównie ze środowiska osób bezdomnych, ubogich i uzależnionych. Pracuje także jako psycholog w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy oraz w Podlaskim Centrum Pschogeriatrii.
Oprócz powyższych aktywności, pastor Ireneusz jest także wykładowcą w WBST w Warszawie. Nagrał również dwie płyty z muzyką: „Jak to?” i „Jesteś tu”.

MarcinMarcin Owsiejczuk (drugi pastor zboru) – ur. 11.15.1973 r. w Białymstoku. Oddaje swoje życie Chrystusowi w 1986 r. W 1996 r. rozpoczyna służbę jako lider grupy młodzieżowej w 1.zborze baptystycznym w Białymstoku. W 1999 r. wybrany do Rady Zboru. W 2003 r. rozpoczyna wikariat pod opieką pastora zboru Ireneusza Dawidowicza. Kończy kurs na KSB, prowadzonych przez warszawski ChIB oraz studia uzupełniające licencjackie w WBST w Wa-wie -Radości. W latach 2007 – 2009 był drugim pastorem pierwszego zboru baptystycznego w Białymstoku.
W 2009 r. staje się jednym z inicjatorów założenia drugiego zboru chrześcijan baptystów w Białymstoku – Zboru „Droga Zbawienia”, gdzie służy jako drugi pastorem.
W 2006 r. wchodzi do zarządu Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”, gdzie w chwili obecnej pełni funkcję wiceprezesa, zajmując się także duszpasterstwem osób bezdomnych oraz wspieraniem ich w procesie wychodzenia z bezdomności. Jego obdarowaniem i pasją jest zgłębianie i nauczanie Słowa Bożego.

ElaElżbieta Żukowska – Bubienko (misjonarka zboru) – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, doradca zawodowy, pedagog wczesnoszkolny, coach, instruktor sportowy i teatralny, ukończyła kurs biblijny na KSB w Warszawie. Urodzona 24.03.1973 r. w Olecku. Nawróciła się do Pana Jezusa jako młoda kobieta i razem z mężem w roku 1995 przyjęła  chrzest wiary. W roku 1997 podjęła wolontarystyczną pracę  wśród dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, następnie   Bóg włożył do jej serca szczególną chęć niesienia pomocy osobom poszkodowanym przez los – bezdomnym. W 2002 r. w pierwszym zborze baptystów w Białymstoku, przewodniczyła agendzie zborowej zajmującej się dziećmi. W 2005 r. rozpoczęła wydawanie żywności ludziom ubogim, pozyskiwanej z unijnego Programu PEAD. Zbór, widząc jej pragnienie i zaangażowanie w tę służbę, powołuje ją w 2005 r. na stanowisko misjonarki zboru do spraw prowadzenia misji charytatywnej. W 2006 r. staje na czele Stowarzyszenia „ Ku Dobrej Nadziei” (początkowa nazwa „Klub Dobrej Nowiny”), którego staje się prezesem – tę funkcję sprawuje do dziś.
Jest także członkinią zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.
W 2009 r. staje się współzałożycielką nowej, białostockiej wspólnoty chrześcijan baptystów – Zboru „Droga Zbawienia”, gdzie nadal pracuje i służy jako misjonarka i prezes stowarzyszenia, które jest silnym ramieniem misyjnym zboru.

RADĘ ZBORU, oprócz dwóch pastorów, tworzą bracia: Leszek Grecki, Szymon Bubienko i Zdzisław Dziarski. (zdjęcia wkrótce).